گناه و صلوات و

گناه را باید ترک کرد

 

بی تعارف

وقت اندک است.